റിയാദ്: മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ കിംഗ് ഫഹദ് കോസ്വേയിലൂടെ സൗദിയില്‍ നിന്ന്

Go to top