ജിദ്ദ: ഓഐസിസി ജിദ്ദ പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മറ്റിയുടെ

ദുബായ്‌: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുളള ആള്‍പ്പാര്‍പ്പുളള കെട്ടിടമായ

Go to top