പോര്‍ട്ട് മൊര്‍സെബി: പാപ്പുവ ന്യൂഗിനിയയില്‍ ശക്തമായ ഭൂചലനം.

ഡമാസ്‌ക്കസ്: വിമത ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളില്‍ സിറിയന്‍ സേന നടത്തിയ

Go to top