പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടിയുടെ വാർത്താസമ്മേളനം

ബഹു. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടിയുടെ വാർത്താസമ്മേളനം ഇന്ന് വൈകീട്ട് 4 മണിക്ക് പി ആർ ചേമ്പറിൽ. കവറേജ് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ അഭ്യർത്ഥന.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *