യൂത്ത് സെമിനാർ ‘Mission Is Possible’ സെപ്റ്റംബർ 25 ന്

ഗൾഫ്: എക്സൽ യൂത്തു മിനിസ്ട്രിസ് നേതൃത്വത്തിൽ “MISSION IS POSSIBLE” എന്ന പ്രേത്യക പരിപാടി സെപ്തംബർ 25 നു വൈകിട്ടു (6:30 PM GST) സൂമിൽ നടക്കുന്നു. സംഗീതജ്ഞനും മിഷനറിയുമായ ഡോ. ബെന്നി പ്രസാദ് മുഖ്യ അഥിതി ആയിരിക്കും, കൂടാതെ യുവാക്കളുടെ ദൗത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തമായ ജീവിത സാക്ഷ്യം പങ്കുവെക്കും. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ആയിരത്തിലധികം യുവതി യുവാക്കൾ പങ്കെടുക്കും. സുവിശേഷ വേലയിൽ ഇതൊരു മുതൽ കൂട്ടായിരിക്കും എന്നു റിബി കെന്നെത്‌ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ZOOM Meeting ID: 883 6271 3166
Passcode: excel

******

// NEWS – English
‘Mission Is Possible’ Youth Seminar with Dr.Benny Prasad on 25th September

Gulf: Excel Youth Ministries will be hosting a special online event titled “MISSION IS POSSIBLE” on the evening (6:30 PM GST) of September 25 in Zoom. Musician and travel missionary Dr. Benny Prasad will be the chief speaker. He will share his powerful life testimony, challanging the youths to a life of mission. Young women and men from various countries across the world will participate and fellowship together. This will empower the youth and would be a catalyst in evangelism commented Ribi Kenneth.

ZOOM Meeting ID: 883 6271 3166
Passcode: excel

റിപ്പോർട്ട്   : Ribi Kenneth

Leave Comment