നിയമസഭാ മാധ്യമ അവാർഡ് : തീയതി നീട്ടി

നിയമസഭ ഏർപ്പെടുത്തിയ മാധ്യമ അവാർഡുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സമയം ഈ മാസം 16ന് വൈകിട്ട് മൂന്നുവരെ നീട്ടി. ദൃശ്യ-അച്ചടി മാധ്യമ വിഭാഗങ്ങളിലെ മികച്ച സൃഷ്ടികൾക്കായി യഥാക്രമം ‘ആർ ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി നിയമസഭാ മാധ്യമ അവാർഡ്’, ‘ഇ കെ നായനാർ നിയമസഭാ മാധ്യമ അവാർഡ്’, ‘ജി കാർത്തികേയൻ നിയമസഭാ മാധ്യമ അവാർഡ്’ എന്നീ പേരുകളിലാണ് മാധ്യമ അവാർഡുകൾ നൽകുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *