പ്രവാസി ഭദ്രത -മൈക്രോ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി

പ്രവാസി വിഭവശേഷി കുടുതൽ മേഖലകളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം – മന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *