വിവരാവകാശ നിയമം സൗജന്യ പരിശീലനം

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്‌മെന്റ് ഇൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ (ഐ.എം.ജി) ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന വിവരാവകാശ നിയമം സൗജന്യ പരിശീലനത്തിന്റെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ 24 മുതൽ ഡിസംബർ രണ്ടു വരെ ഓൺലൈനിൽ നടത്താം. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെ ഇ-മെയിൽ മുഖേന അറിയിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: http//:rti.img.kerala.gov.in.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *