പാപ്പി ജോൺസൺ ( 74) നിത്യതയിൽ പ്രവേശിച്ചു

ദീർഘ വർഷങ്ങളായ് ജോൺസൺ സ്വകുടുംബ മായ് ഡാളസ്സിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു. ഗാർലൻഡ് ഐ.പി.സി. ഹെബ്രോൻ സദാഗംമാണ് പരോതൻ. ശവസംക്കാര ശൂശ്രൂഷ പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്.

Leave Comment