മന്ത്രി ശ്രീ. വി ശിവൻകുട്ടി കോട്ടൺഹിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയ കുട്ടികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു

Leave Comment