ഓർമ്മ ഇൻറർനാഷണൽ: കേരള ചീഫ് വിപ്പ് ഡോക്ടർ എൻ ജയരാജ് മെയ് ദിന സന്ദേശം നൽകും – (പി ഡി ജോർജ് നടവയൽ)

ഏപ്രിൽ 30 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് (ഇന്ത്യയിൽ വൈകുന്നേരം 8:30ന്) സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഓർമ്മ ഇൻറർനാഷണൽ യോഗം ചേരുക. ഡോക്ടർ എൻ ജയരാജ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര പ്രൊഫസ്സറായി പെരുന്ന എൻ എസ് എസ് ഹിന്ദു കോളജിൽ സേവനം ചെയ്തിരുന്നു. കവിയും എഴുത്തുകാരനുമാണ്.

Leave Comment