നഗരത്തിലെ ആദ്യ എൻ എഫ് ടി ക്ലബ് കൂട്ടായ്മ

Spread the love

തിരുവനന്തപുരം: ലോകമാകെ തരംഗമായി മാറിയ എൻ എഫ് ടി യുടെ അനന്ത സാധ്യതകൾ ആരായുന്നതിനായി ഫോർ ഒ ക്ലോക്ക് സ്റ്റുഡിയോ രുപീകരിച്ച ട്രിവാൻഡ്രം എൻ എഫ് ടി ക്ലബിന്റെ ആദ്യ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു. ട്രിവാൻഡ്രം എൻ എഫ് ടി ക്ളബ്ബിന്റെ ആദ്യ ഓഫ് ലൈൻ മീറ്റ് ‘എൻ എഫ് ടി – നാളെയുടെ ലോകം ‘എന്ന വിഷയത്തിൽ കവടിയാർ ടൗൺ ഹൗസ് -ൽ നടന്നു. എൻ എഫ് ടി കൾ സൃഷ്ഠിക്കുക , അവയുടെ വിപണന സാധ്യത, സാങ്കേതിക -നിയമ വശങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ആറു മാസ കാലമായി എൻ എഫ് ടി യെ കുറിച്ചുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ആസ്പദമാക്കി വെബ്ബിനാറുകൾ , ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയവ ക്ലബ് സംഘടിപ്പിച്ച് വരുന്നുണ്ട്.

ട്രിവാൻഡ്രം എൻ എഫ് ടി ക്ളബ്ബ-നെ പ്രതിനിധികരിച്ചു , സോണിയ , സീന , പദ്മനാഭൻ , ദീപക് എന്നിവർ മീറ്റിനു നേതൃത്വം നൽകി.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സോണിയ അനിരുദ്ധൻ: 9048894622

Report: Adarsh Onnatt