വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കടം റദ്ദാക്കാൻ ബൈഡനു അധികാരമില്ലെന്ന്

Spread the love

വാഷിംഗ്‌ടൺ ഡി സി :2003ലെ ഹീറോസ് ആക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കടം റദ്ദാക്കാൻ ബൈഡനു അധികാരമില്ലെന്ന്
വെള്ളിയാഴ്ച, 222 ഹൗസ് റിപ്പബ്ലിക്കൻമാരിൽ 128 പേരും സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒപ്പു വെച്ചു സമർപ്പിച്ച അമിക്കസ് ബ്രീഫിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു .

ദുരിതാശ്വാസത്തെ എതിർത്ത് 43 റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്റർമാരും സമർപ്പിച്ച പ്രത്യേക അമിക്കസ് ബ്രീഫിൽ ഒപ്പു വെച്ചിട്ടുണ്ട് .

2003ലെ ഹീറോസ് ആക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കടം റദ്ദാക്കാൻ ബിഡന് അധികാരമില്ലെന്ന് ഇരുവരും വാദിച്ചു.

പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ വിദ്യാർത്ഥി-വായ്പ മാപ്പ് തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യാഥാസ്ഥിതികർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പരാതി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് – നൂറുകണക്കിന് റിപ്പബ്ലിക്കൻ നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ ഈ ആവശ്യത്തിൽ ചേർന്നു.

woman holding up a piece of paper with the words student loan written on it and tearing the sheet of paper in half

ഹൗസ് സ്പീക്കർ കെവിൻ മക്കാർത്തി ഇതിൽ ഒപ്പുവെച്ചില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്, എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷ നേതാവ് സ്റ്റീവ് സ്കാലിസും ഭൂരിപക്ഷ വിപ്പ് ടോം എമ്മറും ഒപ്പിട്ടവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ആശ്വാസം ശാശ്വതമായി തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന യാഥാസ്ഥിതിക പിന്തുണയുള്ള രണ്ട് കേസുകൾ കാരണം വിദ്യാർത്ഥി കടം റദ്ദാക്കാനുള്ള ബൈഡന്റെ പദ്ധതി കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു .ഫെബ്രുവരി 28 ന് സുപ്രീം കോടതി രണ്ട് കേസുകളിലും വാദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടു .കൂടാതെ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥി-വായ്പ ബാലൻസ് എഴുതിത്തള്ളാനോ പരിഷ്ക്കരിക്കാനോ വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിക്ക് കഴിവ് നൽകുന്ന 2003 ലെ ഹീറോസ് ആക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ബൈഡന്റെ അധികാരം നിയമപരമാണോ എന്നു വ്യക്തമാക്കണം

“ഈ കേസിലെ നിയമപരമായ ചോദ്യം ലളിതമാണ്: കൊവിഡ്-19 പാൻഡെമിക്കിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കാത്ത ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വായ്പയെടുക്കുന്നവരുടെ ഏകദേശം അര ട്രില്യൺ ഡോളർ കടം റദ്ദാക്കാൻ ഹീറോസ് ആക്റ്റ് സെക്രട്ടറിയെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ? ഉത്തരം ഇതാണ്. വ്യക്തമായും
2003ലെ ഹീറോസ് ആക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കടം റദ്ദാക്കാൻ ബൈഡനു അധികാരമില്ലെന്ന്-പി പി ചെറിയാൻ

വാഷിംഗ്‌ടൺ ഡി സി :2003ലെ ഹീറോസ് ആക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കടം റദ്ദാക്കാൻ ബൈഡനു അധികാരമില്ലെന്ന്
വെള്ളിയാഴ്ച, 222 ഹൗസ് റിപ്പബ്ലിക്കൻമാരിൽ 128 പേരും സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒപ്പു വെച്ചു സമർപ്പിച്ച അമിക്കസ് ബ്രീഫിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു .

ദുരിതാശ്വാസത്തെ എതിർത്ത് 43 റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്റർമാരും സമർപ്പിച്ച പ്രത്യേക അമിക്കസ് ബ്രീഫിൽ ഒപ്പു വെച്ചിട്ടുണ്ട് .

2003ലെ ഹീറോസ് ആക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കടം റദ്ദാക്കാൻ ബിഡന് അധികാരമില്ലെന്ന് ഇരുവരും വാദിച്ചു.

പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ വിദ്യാർത്ഥി-വായ്പ മാപ്പ് തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യാഥാസ്ഥിതികർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പരാതി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് – നൂറുകണക്കിന് റിപ്പബ്ലിക്കൻ നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ ഈ ആവശ്യത്തിൽ ചേർന്നു.

ഹൗസ് സ്പീക്കർ കെവിൻ മക്കാർത്തി ഇതിൽ ഒപ്പുവെച്ചില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്, എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷ നേതാവ് സ്റ്റീവ് സ്കാലിസും ഭൂരിപക്ഷ വിപ്പ് ടോം എമ്മറും ഒപ്പിട്ടവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ആശ്വാസം ശാശ്വതമായി തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന യാഥാസ്ഥിതിക പിന്തുണയുള്ള രണ്ട് കേസുകൾ കാരണം വിദ്യാർത്ഥി കടം റദ്ദാക്കാനുള്ള ബൈഡന്റെ പദ്ധതി കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു .ഫെബ്രുവരി 28 ന് സുപ്രീം കോടതി രണ്ട് കേസുകളിലും വാദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടു .കൂടാതെ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥി-വായ്പ ബാലൻസ് എഴുതിത്തള്ളാനോ പരിഷ്ക്കരിക്കാനോ വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിക്ക് കഴിവ് നൽകുന്ന 2003 ലെ ഹീറോസ് ആക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ബൈഡന്റെ അധികാരം നിയമപരമാണോ എന്നു വ്യക്തമാക്കണം

“ഈ കേസിലെ നിയമപരമായ ചോദ്യം ലളിതമാണ്: കൊവിഡ്-19 പാൻഡെമിക്കിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കാത്ത ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വായ്പയെടുക്കുന്നവരുടെ ഏകദേശം അര ട്രില്യൺ ഡോളർ കടം റദ്ദാക്കാൻ ഹീറോസ് ആക്റ്റ് സെക്രട്ടറിയെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ? ഉത്തരം ഇതാണ്. വ്യക്തമായും ഇല്ല,” സെനറ്റർമാർ വ്യക്തമാക്കി.