ലോകത്തിലെ അഞ്ച് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ ഗതശതമന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിയ്ക്കുന്നു

Spread the love

ഡാളസ്: ലോകത്തിലെ അഞ്ച് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഗതശതമന പ്രാർത്ഥന ഏപ്രിൽ 7 ന് ആരംഭിച്ച് 8 ന് അവസാനിക്കും. റവ. മാത്യൂ ശമുവേലിനൊടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹ ശുശ്രൂഷകരാണ് റവ.പി. എം.ജോർജ്ജ്, റവ.റ്റി എ. ശമുവേൽ. എല്ലാ ദിവസവും 24 മണിക്കൂറും തുടർ മാനമായുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡാളസിലെ 40 ൽ പരം സഭാ ശുശ്രൂഷകരും, സഭകളിൽ നിന്നുള്ള വിശ്വാസികളും, ലീഡേഴ്സും, വിവിധ മിനിസ്ടികളിൽ പ്രവർത്തിയ്ക്കൂന്നവരുമാണ് ഗതശമന പ്രാർത്ഥനയുടെ സഹകാരികൾ,

ലോക സമാധാനത്തിനും , ഇന്ത്യയുടെ ഭരണകർത്താക്കൾക്കും, 29 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനങൾക്കും, കൊറോണ വൈറസിന്റെ വ്യാപനത്താൽ മരണപെട്ടവരുടെ കുടംബാഗുങ്ങളുടെ ഉദ്ധാരണവും , ആത്മീയ ഉണർവ്വുംമാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ മഖ്യ വിഷയങ്ങൾ. കൊറോണ വ്യാപനത്താൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രേഷിത ദൗത്യത്തിൽ പങ്കാളിത്വം വഹിച്ചിരുന്ന ഗതശതമന പ്രാർത്ഥന ഗ്രൂപ്പിന്റെ 210 ശുശ്രൂഷകരാണ് ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് പിൻമാറിയത്. 1000 ശുശ്രൂഷാർ കൊറോണ വൈറസ് മൂലം മരണപ്പെട്ടു. ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഉദ്ധാരണവും വിവിധ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുമാണ് ഗതശമന പ്രയർ ഗ്രൂപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ആത്മീയ ഉണർവ്വിനും, ഉദ്ധാരണത്തിനുമായ് പ്രതിമാസം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സിറ്റി വൈഡിന്റെ പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിലും ഗതശതമന പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഏവരേയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക: സിറ്റി വൈഡ് കേ ാർഡിനേറ്റർ റവ. മാത്യൂ ശമുവേൽ : 469 258 8118. പ്രയർലൈൻ: 214 666 6221.

Author