കന്നുകാലികളില്‍ മൈക്രോചിപ്പ് ഘടിപ്പിക്കല്‍

Spread the love

മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പിന്റെ ഇ-സമൃദ്ധ പദ്ധതി പ്രകാരം കന്നുകാലികളില്‍ ആര്‍.എഫ്.ഐ.ഡി മൈക്രോചിപ്പ് ഘടിപ്പിക്കൽ കല്ലൂപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജില്ലയിലെ മുഴുവന്‍ ക്ഷീരകര്‍ഷകരുടെയും അവരുടെ മൃഗങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നതിനും ഓരോ മൃഗത്തെയും തിരിച്ചറിയുന്നതിനായും ആര്‍.എഫ്.ഐ.ഡി (റേഡിയോ ഫ്രീക്വന്‍സി ഐഡന്റിഫിക്കേഷന്‍) അധിഷ്ഠിത ടാഗിംഗും ജി.ഐ.എസ് മാപ്പിംഗും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് ഇ-സമൃദ്ധ പദ്ധതി ആവിഷ്‌കരിച്ചത്.നിലവിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ടാഗിങ്ങിന് പകരമായി ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ് മൈക്രോചിപ്പ് ടാഗിംഗ്. മൃഗങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ ബൃഹത്തായ ആനിമല്‍ ഡേറ്റാബേസ് സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സാധിക്കും. ഈ ഡേറ്റാബേസ് ഉപയോഗിച്ച് കന്നുകാലികളുടെ ബ്രീഡിംഗ് മാനേജ്‌മെന്റ്, രോഗനിര്‍ണയം, ഇ-വെറ്ററിനറി സര്‍വീസ്, ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ്, ഭാവി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ആസൂത്രണം എന്നിവയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ജീവനക്കാര്‍ കര്‍ഷക ഭവനങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച് കന്നുകാലികള്‍ക്ക് സൗജന്യമായി മൈക്രോചിപ്പ് ഘടിപ്പിക്കും.

Author