ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Spread the love

ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിലെ ഏപ്രിലിൽ നടത്തിയ നാലാം സെമസ്റ്റർ എം. എസ്. ഡബ്ല്യു. പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.ssus.ac.in.

ജലീഷ് പീറ്റർ

പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർ

ഫോൺ നം : 9447123075

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *