വായനയുടെ നവ്യാനുഭവവുമായി രാജൂ താരകന്റെ ‘ഇടയകന്യക’ : ഡോ:തോമസ് മുല്ലയ്ക്കൽ

ഡാളസ് ഡാളസ് :അമേരിക്കൻ മലയാളികൾക്കിടയിൽ ക്രൈസ്തവ സാഹിത്യരംഗത്ത് പത്രാധിപർ, ലേഖകൻ, കോളമിസ്റ്റ്, ഗ്രന്ഥകാരൻ, സംഘാടകൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രസിദ്ധനായ രാജൂ തരകൻ…