ലോകകേരള സഭ: ദർശനരേഖാ രൂപീകരണത്തിന് വിദഗ്ദ്ധ സമിതി ചേർന്നു

ജൂൺ 17, 18 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന മൂന്നാമത് ലോക കേരള സഭയുടെ ദർശനരേഖാരൂപീകരണത്തിനായി പ്രവാസ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദഗ്ദ്ധരുടെ പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്നു. അന്തർദേശീയ, അന്തർ സംസ്ഥാന കുടിയേറ്റ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ, അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനാപ്രതിനിധികൾ, പ്രവാസി മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ, പത്രപ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയ... Read more »