ലോക വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തൊഴിൽ വകുപ്പ് വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കും – മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

സഹജ കോൾ സെന്റർ. കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ നേരിടുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ, വിവേചനം, തൊഴിലാളികൾക്കുളള ഇരിപ്പിട സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാതിരിക്കൽ തുടങ്ങി വിവിധ…