തൊഴിൽത്തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതിൽ 29.61% വർധന : മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

മാറുന്ന കേരളത്തിലെ തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ” തൊഴിൽ കണക്കുകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ” പ്രകാശനം ചെയ്ത് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. സംസ്ഥാനത്തെ തൊഴിലുടമ…