കേരളത്തിലെ കാടുകളിൽ ആനകളുടെ എണ്ണമെടുക്കാൻ സെൻസസ് നടത്തും

കേരളത്തിലെ കാടുകളിൽ ആനകളുടെ എണ്ണമെടുക്കാൻ ഈ മാസം സെൻസസ് നടത്തുമെന്ന് വനം – വന്യജീവിസംരക്ഷണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ.കെ ശശീന്ദ്രൻ. വനം…