ധന പ്രതിസന്ധിയ്ക്കിടെ യൂത്ത് കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷയുടെ ശമ്പളം ഇരട്ടിയാക്കിയത് ജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളി

പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് ധന പ്രതിസന്ധിയ്ക്കിടെ യൂത്ത് കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷയുടെ ശമ്പളം ഇരട്ടിയാക്കിയത് ജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളി തിരുവനന്തപുരം : സർക്കാർ സമാനതകളില്ലാത്ത…