‘സമം’ പരിപാടിക്കു ജില്ലയില്‍ വര്‍ണാഭമായ തുടക്കം

സ്ത്രീകള്‍ക്ക് തുല്യപദവി; പ്രസംഗം മാത്രമല്ല പ്രവര്‍ത്തിയും വേണമെന്ന് മന്ത്രി വി.എന്‍. വാസവന്‍കോട്ടയം: സ്ത്രീകളുടെ തുല്യപദവിക്കായി പ്രസംഗിക്കുമെങ്കിലും പ്രവര്‍ത്തിയില്‍ പലരും പിന്നാക്കമാണെന്ന് സഹകരണ-രജിസ്ട്രേഷന്‍…