ചേരാനല്ലൂർ – ഏലൂർ – ചൗക്ക പാലത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി 11 കോടി 70 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി

   കാക്കനാട്:  ജില്ലയിലെ മുട്ടാർ പുഴക്കു കുറുകെയുള്ള  ചേരാനല്ലൂർ – ഏലൂർ – ചൗക്ക പാലത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 11 കോടി…