സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ അമൃത് യുവ കലോത്സവ് 2021

ഇന്ന് (2023 മാർച്ച് രണ്ട്) തുടങ്ങും; 30 ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാക്കളുടെ കലാപ്രകടനങ്ങൾ. കാലടിയിൽ ഇനി കലയുടെ മൂന്ന് ദിനങ്ങൾ. കേന്ദ്ര…