ലഹരി വിരുദ്ധ ഷോർട്ട് ഫിലിം മത്സരം പ്രഖ്യാപിച്ചു

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ലഹരി വിരുദ്ധ കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്‌നോളജിയും (SIET) സീമാറ്റ്-കേരളയുടെ സ്‌കൂൾ ലീഡർഷിപ്പ് അക്കാദമിയും…