അസാപ് കേരളയിൽ 5 വിദേശ ഭാഷകൾ പഠിക്കാൻ ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

തിരുവനന്തപുരം : ഇംഗ്ലീഷിനൊപ്പം ഫ്രഞ്ച്, ജർമൻ, സ്പാനിഷ്, ജാപ്പനീസ് ഭാഷകൾ ചിലവുകുറഞ്ഞു പഠിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കിയൊരുക്കുകയാണ് അസാപ് കേരള. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയ്നർ,…