മികച്ച കൊമേഴ്സ് അധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള അവാര്‍ഡുകള്‍ വിതരണം ചെയ്തു

സംസ്ഥാനത്തെ 14 ജില്ലകളിലെ മികച്ച കൊമേഴ്സ് അധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള അവാര്‍ഡുകള്‍ വിതരണം ചെയ്തു. കേരള കൊമേഴ്സ് ഫോറം, ലോജിക് സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്…