മനുഷ്യനിൽ ആദ്യമായി വച്ചുപിടിപ്പിച്ച പന്നിയുടെ ഹ്ര്ദയം നിശ്ചലമായി

മേരിലാന്‍ഡ്: ആധുനിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ നേട്ടമായി ശാശ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഉയർത്തിക്കാട്ടി,ഭാവി പ്രതീക്ഷകളുടെ ചിറകിലേറി ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി വിജയകരമായ ശാസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ മനുഷ്യനിൽ…