ആർപ്പൂക്കരയിലും വെച്ചൂരും നീണ്ടൂരും പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു

7400 പക്ഷികളെ ദയാവധം ചെയ്യും 15 തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിൽ മുട്ട, ഇറച്ചി വിൽപന മൂന്നുദിവസത്തേക്ക് നിരോധിച്ചുകോട്ടയം ജില്ലയിലെ ആർപ്പൂക്കര, വെച്ചൂർ, നീണ്ടൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ…