കന്നുകാലികള്‍ക്ക് മൈക്രോ ചിപ്പ് സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തി

പത്തനംതിട്ട കുറ്റൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവന്‍ കന്നുകാലികള്‍ക്കും റേഡിയോ ഫ്രീക്വന്‍സി ഐഡന്റിഫിക്കേഷന്‍ മൈക്രോ ചിപ്പ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നു. നിലവില്‍ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന…