ഷിക്കാഗോ മലയാളി അസോസിയേഷന്‍ കിഡ്‌സ് കോര്‍ണര്‍ പ്രസംഗ പരിശീല ക്ലാസ് നടത്തി

ഷിക്കാഗോ: ഷിക്കാഗോ മലയാളി അസോസിയേഷന്‍ വളര്‍ന്നുവരുന്ന തലമുറയുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിനും സ്വഭാവവത്കരണത്തിനുമായി രൂപവത്കരിച്ചിരിച്ചിട്ടുള്ള കിഡ്‌സ് കോര്‍ണറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് അസോസിയേഷന്‍ ഹാളില്‍…