സഹകരണ മേഖല പുതിയ കാലത്തെ വലിയ ബദൽ : മുഖ്യമന്ത്രി

കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് മോണിട്ടിറിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരാഴ്ചയ്ക്കകമെന്ന് മന്ത്രി വി.എൻ. വാസവൻ പുതിയ കാലത്ത് വലിയൊരു ബദൽ സാദ്ധ്യതയാണ് സഹകരണ മേഖലയെന്നും…