കയർ ബോർഡ് എക്സ്പോ സംഘടിപ്പിച്ചു

കൊച്ചി: സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തര വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ 4 ദിവസത്തെ എക്സ്പോ സംഘടിപ്പിച്ച് കയർ ബോർഡ്. കയർ- കയർ ഉത്പന്നങ്ങൾ…