വർഗീയതയോട് സന്ധി ചെയ്യുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് കോൺഗ്രസ്‌ : മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

വർഗീയതയോട് സന്ധി ചെയ്യുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് കോൺഗ്രസ്‌ എന്ന് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിലും വകുപ്പുമന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. അതുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ്‌ നേതാക്കൾക്ക് ബിജെപിയിലേക്ക്…