മലയോര ഹൈവേ നിർമ്മാണം മുന്നേറുന്നു

കേരളത്തിലെ മലയോരമേഖലയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും സംസ്ഥാനത്തെ ഗതാഗത മേഖലയുടെ വികസനത്തിലും മുതൽക്കൂട്ടായി മാറുന്ന മലയോര ഹൈവേയുടെ നിർമ്മാണം മികച്ച രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. 93.69 കി.മീ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം ഇതിനകം പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു. 311 കി.മീ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കെ.ആർ.എഫ്.ബി മുഖാന്തരം നിർമ്മിക്കുന്ന 919.1 കി.മീ വരുന്ന... Read more »

മലയോര ഹൈവേ നിർമ്മാണം മുന്നേറുന്നു

കേരളത്തിലെ മലയോരമേഖലയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും സംസ്ഥാനത്തെ ഗതാഗത മേഖലയുടെ വികസനത്തിലും മുതൽക്കൂട്ടായി മാറുന്ന മലയോര ഹൈവേയുടെ നിർമ്മാണം മികച്ച രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. 93.69 കി.മീ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം ഇതിനകം പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു. 311 കി.മീ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കെ.ആർ.എഫ്.ബി മുഖാന്തരം നിർമ്മിക്കുന്ന 919.1 കി.മീ വരുന്ന... Read more »