നവകേരള നിർമ്മിതിക്ക് വികസനോന്മുഖ ബജറ്റ്

നവകേരള നിർമിതിക്ക് ഊന്നൽ നൽകി 2022–23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സംസ്ഥാന ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും വിദ്യാഭ്യാസം, ഐടി, കാർഷിക മേഖലകളിൽ പുതിയ പദ്ധതികൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ബജറ്റിലൂടെ കേരളത്തിൻെറ സമഗ്ര വികസനമാണ് ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുന്നത്. 2022-23ൽ 1.34 ലക്ഷം കോടി രൂപ വരവും... Read more »