മോട്ടോർ തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്കുള്ള അവാർഡ് വിതരണവും ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനവും 28.03.2023

മോട്ടർ തൊഴിലാളികളുടെ കലാ-കായിക അക്കാദമിക് രംഗങ്ങളിൽ ദേശീയതലത്തിലും, സംസ്ഥാനതലത്തിലും മികവ് തെളിയിച്ച കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്വർണ്ണ പതക്ക വിതരണവും കേരള മോട്ടോർ തൊഴിലാളി…