പ്രമേഹത്തെ ജീവിച്ചു തോൽപ്പിച്ചവർക്ക് ഡോ മോഹൻ ഡയബറ്റിസിന്റെ പുരസ്‌കാരം

ചെന്നൈ: പ്രമേഹ ചികിത്സയ്ക്കും അതിന്റെ സങ്കീർണതകൾക്കുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യ പരിപാലന ഗ്രൂപ്പുകളിലൊന്നായ ഡോ. മോഹൻസ് ഡയബറ്റിസ് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് സെന്റർ  ‘പ്രമേഹത്തിനുമേൽ വിജയം വരിച്ചവർക്കുള്ള  അവാർഡുകളുടെ’ ആദ്യ പതിപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇൻസുലിന്റെ കണ്ടുപിടിത്തത്തിൻറെ നൂറാം വാര്ഷികത്തോടനുബദ്ധിച് നടന്ന  ഓൺലൈൻ ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി... Read more »

പ്രമേഹത്തെ ജീവിച്ചു തോൽപ്പിച്ചവർക്ക് ഡോ മോഹൻ ഡയബറ്റിസിന്റെ പുരസ്‌കാരം

ചെന്നൈ: പ്രമേഹ ചികിത്സയ്ക്കും അതിന്റെ സങ്കീർണതകൾക്കുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യ പരിപാലന ഗ്രൂപ്പുകളിലൊന്നായ ഡോ. മോഹൻസ് ഡയബറ്റിസ് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് സെന്റർ  ‘പ്രമേഹത്തിനുമേൽ വിജയം വരിച്ചവർക്കുള്ള  അവാർഡുകളുടെ’ ആദ്യ പതിപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇൻസുലിന്റെ കണ്ടുപിടിത്തത്തിൻറെ നൂറാം വാര്ഷികത്തോടനുബദ്ധിച് നടന്ന  ഓൺലൈൻ ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി... Read more »