ഒഐസിസി യുഎസ്എ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ജെയിംസ് കൂടലിന് ജന്മനാട്ടിൽ സ്വീകരണം നൽകി.

പത്തനംതിട്ട: ഓവർസീസ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ കോൺഗ്രസ് യു.എസ്.എ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ജെയിംസ് കൂടലിന് കലഞ്ഞൂർ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകി. 1992 ൽ കലഞ്ഞൂർ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ജെയിംസ് കൂടലിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഒഐസിസി യുഎസ്എ നാഷണൽ... Read more »