ഫെഡറല്‍ ബാങ്കിന്‍റെ സൗജന്യ കോവിഡ് വാക്സിനേഷന്‍ പദ്ധതി

          മൂക്കന്നൂര്‍: ഫെഡറല്‍ ബാങ്കിന്‍റെ സി. എസ്. ആര്‍ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 22 ലക്ഷം രൂപ ചിലവില്‍…