ചിലവ് കുറഞ്ഞ മത്സ്യ കൃഷിരീതികള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തി ഫിഷറീസ് വകുപ്പ്

ഏറെ ചിലവും അധ്വാനവും ആവശ്യം വരുന്ന മേഖലയാണ് മത്സ്യ കൃഷി. എന്നാല്‍ ചിലവും അധ്വാനവും കുറഞ്ഞ കൃഷി രീതി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കയ്യൂര്‍…