പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ ജെറിൻ ടി ആൻഡ്രൂസിനു ടെക്സസ് സംസ്ഥാനത്തു രണ്ടാം സ്ഥാനം

ഡാളസ് : പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ ജെറിൻ ടി ആൻഡ്രൂസിന് ടെക്സസ് സംസ്ഥാനത്തു രണ്ടാം സ്ഥാനം. വിവിധ സ്‌കൂൾ വിദ്യഭ്യാസ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള…