തീരദേശ ജനതയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കൽ സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം: മുഖ്യമന്ത്രി

തീരദേശ ജനതയെ സുരക്ഷിതമായി പുനരധിവസിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള പരമാവധി മാർഗങ്ങൾ സർക്കാർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണു തീരദേശ…