വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഇടപെട്ടു, എല്ലാ വിദ്യാർഥികൾക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൽ പ്രവേശനം അനുവദിച്ച് എറണാകുളം മേരിമാതാ സി ബി എസ് ഇ പബ്ളിക് സ്കൂൾ

ഫീസ് അടക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൽ പ്രവേശനം നിഷേധിച്ച എറണാകുളം തൃക്കാക്കര വെണ്ണലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേരി മാതാ സി ബി എസ്…