ജില്ലയിലെ ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ ഇനി സ്വന്തമായി വാഹനമോടിച്ചെത്തും

കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുടുംബശ്രീ സ്‌കിൽ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് ലഭിച്ച ഹരിത കർമ്മ സേന അംഗങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്റെ ഫ്ലാഗ്…