മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ 5 കോടി രൂപ ചെലവിൽ ഹൗസിങ്ങ് ബോർഡ് ആശ്വാസ കേന്ദ്രം

– നിർമാണം സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് ആരംഭിക്കും – മൂന്നു നിലകളിലായി 5000 ചതുരശ്രയടി കെട്ടിടം – 72 ഡോർമെറ്ററികളും 34 മുറികളും…