ഹൂസ്റ്റൺ എക്യൂമെനിക്കൽ ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ നവംബർ 12,13 തീയതികളിൽ

ഹ്യൂസ്റ്റൺ: ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ എക്യൂമെനിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂസ്റ്റണിന്റെ (ഐസിഇസിഎച്ച്) ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും നടത്തി വരുന്ന ഹ്യൂസ്റ്റൺ എക്യൂമെനിക്കൽ കൺവെൻഷൻ…