ഇസാഫ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് പോയിന്റും എം എസ് എം ഇ ഹബ്ബും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

കോട്ടയം : ഇസാഫ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിന്റെ കോർപ്പറേറ്റ് ബിസിനസ് കറസ്പോണ്ടന്റായ ഇസാഫ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവിന്റെ കസ്റ്റമർ സർവീസ് പോയിന്റ്, എം…