ഇന്ത്യ-യുകെ അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനം

ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയുടെ സാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തി അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനം. കൊച്ചി (23 മാർച്ച്, 2023) : ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയുടെ സാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തി ഇന്ത്യ-യുകെ…